หลักการคำนวณปริมาตรหนองน้ำเพื่อการออกแบบพื้นที่

หลักการคำนวณปริมาตรหนองน้ำเพื่อการออกแบบพื้นที่

“โคก หนอง นา โปรดปัน”  แปลงนายไพโรจน์ วิภาสวัสดิ์ ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักการคำนวณปริมาตรหนองน้ำเพื่อการออกแบบพื้นที่

การคำนวณปริมาณน้ำฝนในพื้นที่

“โคก หนอง นา โปรดปัน”  แปลงนายไพโรจน์ วิภาสวัสดิ์

ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง  จ.พระนครศรีอยุธยา 1,140  มิลลิเมตร / ปี ≈ 1.14 เมตร / ปี

คิดปริมาตรน้ำฝนต่อพื้นที่ 1 ไร่   = ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร) x  ปริมาณน้ำฝน (เมตร / ปี)

                 100%                   = 1,600 ตารางเมตร x 1.14   

                                           ≈ 1,824 ลูกบาศก์เมตร /   ปี / ไร่

 

“โคก หนอง นา โปรดปัน” มีพื้นที่ 19 ไร่

∴  ใน 1 ปีจะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในแปลง     = 1,824 ลูกบาศก์เมตร x 19 ไร่

                                                  หรือ         ≈ 34,656 ลูกบาศก์เมตร /  ปี / 19 ไร่

พื้นที่ 19 ไร่ ถ้าต้องการเก็บน้ำฝนให้ได้ 100% ต้องเก็บน้ำทั้งหมด  34,656  ลูกบาศก์เมตร

____________________________________________________________________

 

สูตรการคำนวณปริมาตรการเก็บน้ำในหนองน้ำ

ปริมาตรหนองน้ำ =  ความกว้าง (เมตร) x ความยาว (เมตร)  x ความลึก (เมตร)

ตัวอย่าง                 ปริมาตรหนองน้ำขนาด 1 ไร่ ลึก 6 เมตร  = 1,600 ตารางเมตร x 6 เมตร = 9,600 ลูกบาศก์เมตร

* หักความลาดชันของพื้นที่ขอบหนองด้านใน (ตะพัก) A 20% (1,920 ลูกบาศก์เมตร) = 7,680 ลูกบาศก์เมตร

* กรณีหนองน้ำรูปทรงอิสระต้องหักพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นหนองน้ำออกด้วย B

 

สูตรการคำนวณปริมาตรการเก็บน้ำในนา

ปริมาตรการเก็บน้ำในนา = ความกว้าง (เมตร) x ความยาว (เมตร)  x ความสูงหัวคันนา C  (เมตร)

 

สูตรการคำนวณปริมาตรการเก็บน้ำในคลองไส้ไก่

ปริมาตรการเก็บน้ำในคลองไส้ไก่ = ความกว้างเฉลี่ย D (เมตร) x ความยาว (เมตร)  x ความลึกเฉลี่ย (เมตร)

 

สูตรการคำนวณปริมาตรการเก็บน้ำในโคก

ปริมาตรการเก็บน้ำในโคก = ความกว้าง (เมตร) x ความยาว (เมตร)  x ความลึกเฉลี่ย (เมตร) x 70 % (เพราะโคกเก็บน้ำได้ 70 %  ของปริมาตร)

____________________________________________________________________

การออกแบบพื้นที่

แปลง “โคก หนอง นา โปรดปัน” พิกัด 14.379639, 100.772167

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ในพื้นที่ 19 ไร่ ประมาณ 34,656 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

 

คำนวณพื้นที่เก็บน้ำ

  • หนองน้ำ พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ความลึกเฉลี่ย 6 เมตร                                                       เก็บน้ำได้ประมาณ 46,080 ลูกบาศก์เมตร
  • นา พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ หัวคันนาสูง 1.5 เมตร                                                                เก็บน้ำได้ประมาณ 7,200 ลูกบาศก์เมตร
  • คลองไส้ไก่ ความยาวประมาณ 60 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร                 เก็บน้ำได้ประมาณ 135 ลูกบาศก์เมตร
  • โคก พื้นที่ประมาณ 6.5 ไร่                                                                                          เก็บน้ำได้ประมาณ 1,4560 ลูกบาศก์เมตร

 

รวมเก็บน้ำฝนในพื้นที่ได้ประมาณ 67,975 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณเกือบ 200% ของปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ต่อปี