โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 9 จ.นครราชสีมา
8 ม.ค. 2565

โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 9 จ.นครราชสีมา

วิธีการเดินทาง

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 9 ภายใต้แนวคิด “9 ปีแห่ง​พลัง​สามัคคี ​ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน” ตอกย้ำความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบในลุ่มน้ำป่าสัก พร้อมเดินหน้าส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจในการจัดการดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน ในลุ่มน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นทางรอดที่ยั่งยืนในทุกวิกฤต

โครงการตามรอยพ่อฯ ปี 9 จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีย่อยที่จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฯ ณ แปลงเสงี่ยมคำกสิกรรมวิถี ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา ของนางสาวสุณิตา เหวนอก (นวล) คนต้นแบบ ‘คนหัวไวใจสู้’ ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองตามแนวทางศาสตร์พระราชาให้เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรในพื้นที่และคนรุ่นลูกหลาน

โดยมีคนมีใจมาร่วมกิจกรรมเอามื้อ 160 คน บนที่ดินแปลงนี้ซึ่งมีขนาด 6 ไร่ โดยร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ขุดปรับคลองไส้ไก่รอบแปลงนาและรอบหนองน้ำ ทำแปลงปลูกผักอินทรีย์ ปลูกพืชผักสวนครัว ห่มฟาง ใส่ปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำ แปรรูปผลผลิต ทำกล้วยหมักและไข่เค็มดินสอพองใบเตย โดยกิจกรรมบางอย่างได้ทำล่วงหน้า ได้แก่ เครื่องสูบน้ำพลังงานโซล่าเซลล์ เครื่องกรองน้ำถัง 200 ลิตร และเตาเผาถ่าน

กำหนดการเอามื้อสามัคคี

07:00 น.                       รับประทานอาหารเช้า

08:00 น.                       รวมพล เคารพธงชาติ แบ่งกลุ่มทำงาน

08:30 น                        เครือข่ายเอามื้อเดินไปแปลงกิจกรรม

09:00 น.                       ถ่ายภาพหมู่ในแปลง

09:15 น.                       เริ่มทำกิจกรรม

                                    - ทำแปลงปลูกผักอินทรีย์ 1 ไร่
                                    - ขุดปรับคลองไส้ไก่รอบแปลงนา รอบหนองน้ำ 5 ไร่
                                    - ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ห่มฟาง ใส่ปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ำ

11:30-12.00 น.             กิจกรรมแปรรูปผลผลิต : กล้วยหมัก ไข่เค็มดินสอพองใบเตย

12:00 น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น.                      รวมพล สรุปกิจกรรมภาคเช้า โดย อ.บุญล้อม เต้าแก้ว และ อ.สุดที่รัก สายปลื้มจิตต์

13:15 น.                       ทำกิจกรรมเอามื้อต่อ

16:00 น.                      สรุปกิจกรรมทั้งหมด

17:00 น.                      รับประทานอาหารเย็น

18:00 น.                      จบกิจกรรมเดินทางกลับ

แผนที่

นำทางใน Google

เอามื้อสามัคคีย่อย จ.นครราชสีมา

โครงการตามรอยพ่อฯ ปี 9 จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีย่อยที่จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฯ ณ แปลงเสงี่ยมคำกสิกรรมวิถี ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา