กรรณิกา ทิศอุดร

กรรณิกา ทิศอุดร

บ้านสวนปลายนา
ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

สร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้วิถีธรรมชาติ จากการลงมือทำ

เก่ง แห่งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จบการศึกษาด้านการตลาด แต่หันเหมาทำงานด้านการอนุรักษ์ ด้วยการเริ่มงานที่หน่วยจัดการต้นน้ำใน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย บ้านเกิด ในปี 2550 ได้ไปอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ขณะทำงานที่ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 2 จ.สุโขทัย อ.ยักษ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) คิดจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในหน่วยราชการ ที่ จ.สุโขทัย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมาช่วยงานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยการจัดอบรมให้เครือข่ายในปี 2551 จนมาทำงานเต็มตัวที่มูลนิธิฯ โดยทำหน้าที่จัดกิจกรรม และเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ 

เก่ง เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 1 (พ.ศ. 2556) 

เก่ง ใช้ความรู้ที่ได้อบรมมา ประกอบกับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการทำงานกับเครือข่ายทั่วประเทศ มาใช้ในพื้นที่ของครอบครัว ที่ “บ้านสวนปลายนา” ซึ่งเป็นสวนมะนาว โดยเริ่มจากการทำน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ ที่มีจำนวนมาก มาทำให้เกิดประโยชน์ และน้ำหมักรสต่าง ๆ ตามที่มีวัตถุดิบในพื้นที่ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี นอกจากนี้ยังได้ขุดบ่อรอบสวนเพื่อเป็นแหล่งน้ำ

เมื่อต้นปี 2559 ได้ปรับพื้นที่ของตน จากที่นาเดิม มาสร้างโคก หนอง นา โดยขุดบ่อและคลองไส้ไก่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในฤดูแล้ง และเลี้ยงปลา  จ้างเด็ก ๆ รอบ ๆ บ้านมาช่วยทำงานในแปลง โดยมุ่งหวังให้เด็กได้เรียนรู้วิถีกสิกรรมธรรมชาติไปในตัว และนำกลับไปทำที่บ้าน  เนื่องจากมีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ จึงคิดจะพัฒนาพื้นที่นี้ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในอนาคต